Z jakich elementów składa się księga przychodów i rozchodów?

25-10-2021

 

Prowadzenie Księgi Przychodów i Rozchodów to jeden z rodzajów ewidencji księgowej, który służy do prezentowania zaistniałych w przedsiębiorstwie zdarzeń gospodarczych w formie uproszczonej. Zobaczmy, czym dokładnie jest KPiR, z jakich elementów się składa?

 

Czym jest dokładnie Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów?

Prowadzenie KPiR nie dotyczy obligatoryjnie wszystkich podmiotów gospodarczych. Obowiązek ten spoczywa na osobach fizycznych, które osiągają przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej, które jako formę opodatkowania wybrały zasady ogólne lub podatek liniowy, a także wybrane spółki, których przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów oraz operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy nie przekroczyły 2 000 000 euro w przeliczeniu na walutę polską.

Z jakich elementów składa się Księga Przychodów i Rozchodów?

Księga zbudowana jest z 16. kolumn. Kolumny 1 - 4 to odpowiednio liczbą porządkowa, data księgowania wydatku, numer dowodu księgowego (Zwyczajowo faktur VAT), nazwa kontrahenta (firma lub imię i nazwisko osoby fizycznej). Kolumna 5. to adres wspomnianego kontrahenta, a kolejne dwie to: rodzaj przychodu lub wydatku oraz kwota przychodów ze sprzedaży towarów (wyrobów) lub/i usług (bez podatku VAT). W kolumnie 8. ujmuje się pozostałe niewymienione wcześniej przychody, np.odsetki od lokat bankowych. 9. kolumna to suma przychodów w kolumnach 7. i 8.

W 10. kolumnie zapisuje się wartość zakupionych towarów i materiałów zgodnie z cenami zakupu, a w 11. koszty uboczne wynikające z zakupów, np. koszty transportu, załadunku, ubezpieczenia towarów itp. W 12. kolumnie należy zapisywać wartość wypłaconych pracownikom wynagrodzeń brutto (w formie gotówkowej i bezgotówkowej), a w 13. pozostałe koszty, które nie zostały ujęte w kolumnie 11 i 12, np. wydatki za media. Sumę wydatków z 12. i 13. wpisuje się do kolumny 14.

Kolumna 15: przeznaczona do wiadomości podatnika, na kluczowe informacje o danym zakupie, usłudze. Kolumna 16 jest zwykle pomocna przy odliczeniach od podatku.